Reglement van Inwendige Orde

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE BRABANT BUSINESS CLUB

1 1 OPRICHTING – VOORWERP

1.1 De Brabant Business Club is opgericht onder de vorm van een VZW, waarvan de leden minstens éénmaal per week samenkomen op een vaste “stamplaats”.
Er wordt beoogd aan de leden en hun genodigden de gelegenheid te bieden om op een gepersonaliseerde ontmoetingsplaats, binnen een besloten kring en in een gezellige sfeer ongestoord een conversatie te kunnen opzetten, van gedachten te wisselen, contacten te leggen enz.
De vereniging en haar leden kunnen tevens alle activiteiten ondernemen die kaderen binnen het doel waarvoor de vereniging werd opgericht of die dit doel kunnen bevorderen.
De vereniging bewaart haar zelfstandigheid en haar vrijheid van handelswijze ten opzichte van iedere economische, financiële , culturele, sociale of politieke groep.

2 LEDEN

2.1 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

2.2 Teneinde als lid te kunnen worden aanvaard dient men door een bestaand lid te zijn aangebracht en voorgesteld en dient men minstens drie wekelijkse vergaderingen te hebben bijgewoond. Bij het derde bezoek wordt aan het kandidaat-lid gevraagd om z’n kandidatuur in te vullen. Op basis van deze informatie kan de Raad van Bestuur overgaan tot de aanvaarding van het kandidaat-lid als effectief lid van de vereniging. De beslissing met betrekking tot de al dan niet aanvaarding van het kandidaat-lid als effectief lid, wordt uiterlijk binnen een tijdsspanne van drie maanden na de aanvraag genomen.

3 BIJDRAGE

3.1 Elk lid dient een bijdrage te betalen. Deze bijdrage dient van jaar tot jaar te worden hernieuwd en het bedrag ervan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Elk kandidaat-lid betaalt de bijdrage van zodra z’n kandidatuur wordt aanvaard door het bestuur. Wie lid wordt tussen 01 februari en 01 juni dient voor het lopende werkingsjaar slechts 50 % van de bijdrage te betalen.

4 BESTUUR

4.1 Het bestuur van de vereniging is samengesteld zoals in de statuten bepaald en omvat volgende functies met bijhorende taakomschrijvingen:

1 Voorzitter : eindverantwoordelijk over dagelijks bestuur en verzorgt de algemene coördinatie

2 Ondervoorzitter : vervangt de voorzitter bij afwezigheid . Is verantwoordelijk voor de ledenwerving en kan daarnaast een eventueel jaarlijks veranderende taak op zich nemen zoals verantwoordelijke sponsering

3 Secretaris : verzorgt alle schriftelijke communicatie aan de leden, legt een map aan met de verslagen van de bestuursvergaderingen, de BBC’ers, uitnodigingen aan de leden, enz., doet de nodige neerlegging ten aanzien van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
Op de hoofdzetel wordt een map bewaard met nuttige info over het werkingsjaar zoals de BBC’ers, verslagen vergaderingen, externe briefwisseling enz.

4 Penningmeester : houdt de financiën van de BBC over het lopend werkingsjaar bij. Verricht alle betalingen , brengt verslag uit bij iedere bestuursvergadering, geeft om de drie maanden alle nodige documenten door aan de boekhouder van de vereniging.

5 Programmaverantwoordelijke : contacteert gastsprekers, voorziet activiteiten, stelt het programma ter goedkeuring voor aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.

Naast de bestuursleden wordt ook de voorzitter van het vorige werkingsjaar uitgenodigd en kunnen ook de voorzitters van de werkgroepen uitgenodigd worden de Raad van Bestuur bij te wonen, doch enkel met raadgevende stem. Teneinde als bestuurslid te kunnen worden verkozen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen :

1 Lid zijn van de vereniging

2 Voorgedragen worden door de voorzitter of door 10 % van de stemgerechtigde leden

4.2 Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter wordt door de vorige voorzitter elk jaar ter verkiezing voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De ondervoorzitter en de voorzitter worden door de Algemene Vergadering verkozen voor de duur van één jaar. Tot voorzitter kan men slechts verkozen worden wanneer men minstens één jaar een bestuursmandaat heeft bekleed.

4.3 De voorzitter wordt verkozen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Worden meerdere kandidaten voorgedragen en behaalt geen enkel kandidaat de gewone meerderheid, dan vindt een nieuwe stembeurt plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
Voor de andere bestuursmandaten worden de kandidaten verkozen die de meeste stemmen halen. Bij staking van stemmen vindt een nieuwe stembeurt plaats tussen de kandidaten die eenzelfde aantal stemmen behaalden. Enkel de betalende leden hebben stemrecht.

4.4 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen overeenkomstig de statuten. Hij komt minstens éénmaal per trimester samen. De Raad van Bestuur heeft de meest ruime beslissingsbevoegdheid en kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, tenzij zij door de wet of door de statuten van de vereniging bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering zijn opgedragen.
Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren ondermeer de beslissingen inzake dagelijks bestuur, plaats van bijeenkomst, organisatie van mogelijke nevenactiviteiten enzovoort.

4.5 De Raad van Bestuur beslist tevens over de toetreding van de leden.

4.6 De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien de helft van de
Bestuurders aanwezig is. Alle beslissingen in het kader van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

4.7 De bestuursmandaten vallen samen met het werkingsjaar van de vereniging. Het bestuur roept elk jaar tijdens de maand september en de maand juni de Algemene Vergadering bijeen overeenkomstig de statuten.

5 GENODIGDEN
5.1 Elk lid mag een genodigde inschrijven op de website als het een mogelijk toekomstig lid betreft, een ondernemer dus, en maximaal driemaal dezelfde persoon.
Dit geldt voor alle vergaderingen, behalve wanneer alleen leden toegang hebben, bv. de algemene vergaderingen.
Deze genodigde dient niets te betalen, behalve eventuele kosten van bezoeken en maaltijden.
Die maximaal drie vergaderingen moeten in hetzelfde werkjaar bijgewoond worden.
Indien de genodigde aanwezig was op de openingsreceptie wordt die niet meegerekend om tot drie vergaderingen te komen.
Na drie aanwezigheden moet de genodigde laten weten of hij/zij wenst lid te worden, waarna het bestuur deze aanvraag al dan niet gunstig zal beoordelen.

5.2 Elk lid kan ook sporadisch iemand uitnodigen die geen lid kan of wil worden, en dit na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.
Er dient dan een bijdrage betaald te worden van (op dit ogenblik) 30 euro per persoon per vergadering: 15 euro als aandeel in de werking , “lidgeld”, en 15 euro voor de drank, te verhogen met de eventuele kosten van bezoeken en maaltijden.
Bij maaltijden met drank inbegrepen valt de tweede schijf van 15 euro weg.
.

6 UITTREDING – UITSLUITING

6.1 Elk lid is vrij op gelijk welk ogenblik uit de vereniging te treden.
6.2 Tot de uitsluiting van een lid kan enkel worden overgegaan bij beslissing van de Algemene Vergadering indien de feiten voldoende ernstig worden bevonden om de uitsluiting te rechtvaardigen. Dat kan ondermeer het geval zijn bij ernstig wangedrag, bij afwezigheid op de wekelijkse bijeenkomsten gedurende meerdere maanden enzovoort. De uitsluiting van een lid wordt door de Algemene Vergadering beslist met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.
6.3 In geval van uittreding blijven de betaalde bijdragen aan de vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende leden niet worden terugbekomen.
In geval van uitsluiting wordt de bijdrage van het lopende lidmaatschapsjaar pro rata aan het uitgesloten lid terugbetaald.

7 VARIA

7.1 Aanwezigheidsboek
Leden en genodigden dienen op elke bijeenkomst hun naam in het aanwezigheidsboek te vermelden. Het aanwezigheidsboek vermeldt de datum van de wekelijkse bijeenkomsten.

7.2 Kledij
De leden dragen tijdens de vergaderingen informele, verzorgde kledij, tenzij dit expliciet anders vermeld staat op de uitnodiging.

7.3 Inschrijvingen
Inschrijvingen voor activiteiten : wie inschrijft voor een activiteit en niet tijdig afmeldt, zal de verschuldigde bedragen, voor zover ze niet door de Club kunnen gerecupereerd worden, binnen de week storten aan de Clubkas.

7.4. Elk lid ontvangt bij zijn toetreding een exemplaar van het reglement van inwendige orde
en verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepassing ervan.