Statuten


1. BENAMING -ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1
De vereniging draagt de naam " Brabant Business Club " , afgekort " B.B.C. " en heeft haar zetel te Moeremanslaan 86, 1700 Dilbeek, gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel kan ten allen tijde gewijzigd worden bij beslissing van het bestuur.

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel aan managers en bedrijfsleiders uit het Brabantse de gelegenheid te bieden om minstens éénmaal per week samen te komen op een vaste stamplaats. De BBC is een club met een missie. Ze wil haar leden helpen zich voortdurend bij te sturen in een steeds veranderende en sneller evoluerende economie. Wij zien vernieuwing en verandering als een uitdaging en een opportuniteit. Het samenzijn van ondernemers uit verschillende sectoren creëert een meerwaarde voor de leden.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging allerlei manifestaties organiseren en tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.


2. LEDEN

Artikel 4
Het aantal leden is niet beperkt , er zijn er tenminste drie.
Het bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.
De maximumbijdrage voor de leden is bepaald op € 2.500 per jaar.
Het lidmaatschap houdt in dat het lid de statuten en het reglement van inwendige orde aanvaardt.

Artikel 5
Uittreding is ten allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet betalen van de bijdrage.

Wordt van rechtswege als uittredend beschouwd, elk lid dat het verschuldigd lidgeld niet heeft betaald één maand na datum van verzending van een schriftelijke ingebrekestelling.

In geval van uittreding blijven de betaalde bijdragen aan de vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende leden niet worden terugbekomen.

Artikel 6
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden en/of volmachthouders worden uitgesproken.

In geval van uitsluiting wordt de bijdrage van het lopende werkjaar pro rata aan het uitgesloten lid terugbetaald.

Artikel 6 bis
Een lid dat ophoudt ondernemer te zijn, treedt automatisch uit op het einde van het lopende werkjaar.

Indien evenwel deze stopzetting samenvalt met het einde van de beroepscarrière van het lid en dus niet gevolgd wordt door een carrière als niet-ondernemer, dan mag dit lid toch aangesloten blijven en dit zonder beperking in de tijd.


3. BESTUUR

Artikel 7
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de programmaverantwoordelijke.

De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter gebeurt nominatief door de Algemene Vergadering. Zij kunnen evenwel slechts twee jaar deel uitmaken van het bestuur. Na onderbreking van één jaar zijn zij terug verkiesbaar. De 3 andere leden van de RVB worden in hun functie op voorstel van de nieuwe voorzitter verkozen door de algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering waarop het bestuur voor het volgende verenigingsjaar wordt verkozen vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand juni.

Artikel 8
Om als bestuurder te kunnen worden verkozen door de Algemene Vergadering, dient men lid van de vereniging te zijn en dient men te beantwoorden aan de voorwaarden voor verkiesbaarheid zoals vastgesteld bij het reglement van inwendige orde.

Artikel 9
Wanneer tijdens de loop van een mandaat een bestuursfunctie openvalt, kan een nieuwe bestuurder door de resterende bestuurders worden benoemd. Deze voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 10
De voorzitter of twee bestuurders roepen het bestuur bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor.

In geval van belet van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Ingeval de ondervoorzitter belet is wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. Minstens 3 van de bestuursleden moeten aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid der aanwezige bestuursleden.

In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, ondertekend door wie de vergadering voorzit en bijgehouden door de secretaris.

Artikel 11
Het bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, tenzij zij door de wet of door de statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering opgedragen zijn. Zij stelt tevens het reglement van inwendige orde op en kan dit tevens wijzigen mits positief advies van de Raad der Wijzen.

Artikel 12
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als verweerder, door toedoen van de voorzitter, of door een hiertoe gevolmachtigd bestuurder.

Het bestuur kan uit zijn leden een gemachtigde benoemen voor alle administratieve handelingen van dagelijks bestuur. Zijn handtekening geldt als kwijting voor alle verrichtingen met de post, de financiële instellingen en alle derden.

Een werkgroep 'Raad der Wijzen' , bestaande uit de dienstdoende voorzitter en de vijf laatste voorzitters, die nog hun jaarlijkse bijdrage betalen, beheren het kapitaal welke door de vereniging in de loop der jaren is bijeengespaard. De voorzitter van deze werkgroep is de langst uitgetreden voorzitter uit het bestuur. Zij waken over dit vermogen als goede huisvaders, zonder op de speculatieve toer te gaan. Zij nemen dan ook alle nodige initiatieven om dit vermogen minstens te behouden, en nog beter jaarlijks te doen aangroeien.

Het doel van dit vermogen is de nodige fondsen klaar te houden om te kunnen ingaan op een zich voordoende opportuniteit. Indien zich een opportuniteit voordoet moeten zowel het bestuur als de Raad der Wijzen elkaar op de hoogte brengen. De spaartegoeden kunnen enkel worden besteed of herbelegd mits wederzijdse schriftelijke toestemming tussen de Raad der Wijzen en het bestuur.

Het netto overschot van het lopende werkjaar ,zoals gerapporteerd op de jaarlijkse Algemene Vergadering moet overgeschreven worden de dag na de Algemene Vergadering naar het depositoboekje van de vereniging. (Bij bepaling van het netto overschot wordt rekening gehouden met de geprovisioneerde bedragen). Op 01 juli wordt de som van € 1250 ter beschikking gesteld als minimum kasgeld.

De Raad der Wijzen komen minstens tweemaal per jaar samen, éénmaal in augustus en éénmaal in januari.

Tijdens deze vergaderingen, samengeroepen door de voorzitter van het bestuur, zullen zij zich beraden over de financiën en de continuïteit van de werking van de vereniging. Andere bijeenkomsten kunnen, op uitnodiging van de regerende voorzitter van de Raad der Wijzen of op aanvraag van twee leden van deze werkgroep, samengeroepen worden.


4. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13
De Algemene Vergadering van de leden wordt door het bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.

De leden worden voor iedere vergadering opgeroepen door de voorzitter of, bij gebreke, de ondervoorzitter of door minstens 20 % van de leden. De oproeping geschiedt bij gewone brief of elektronische post, vermeldt de agenda en wordt tenminste veertien dagen voor de vergadering verzonden .

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, de ondervoorzitter of bij ontstentenis door de oudste der aanwezige bestuurders.

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. Elk lid kan tevens volmachtdrager zijn voor één lid van de vereniging.

Artikel 14
De Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten,het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging,het uitsluiten van een lid en alle bij de wet voorziene handelingen . De algemene vergadering beslist over kwijting aan de bestuurders.

Artikel 15
Buiten de gevallen voorzien bij wet en in de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezigen of bij volmacht vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend . Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor de uitsluiting van een lid. Er kan slechts beslist worden door de Algemene Vergadering over de punten die in de oproeping werden opgenomen.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist met 2/3 meerderheid indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een eerste vergadering , kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die zal kunnen beslissen, met dezelfde 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden en/of volmachtdragers. Elke wijziging met betrekking tot het doel van de vereniging of tot het ontbinden van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 9/10 der stemmen worden beslist.

Artikel 16
Van elke Algemene Vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door twee bestuurders en wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Elk lid heeft het recht om een afschrift te vragen.


5. REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 17
Het verenigingsjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.

Binnen de 3 maand na afsluiting van het werkingsjaar wordt de jaarrekening ter goedkeuring aan de Algemene vergadering voorgelegd door het bestuur. Op deze vergadering zal ook gestemd worden over de kwijting van de bestuurders van het desbetreffend werkingsjaar.


6. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18
In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de Rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemen. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid , alsmede de vereffeningvoorwaarden .

Artikel 19
Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden , overgedragen aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft, of bij gebreke, aan één of meerdere verenigingen waarvan het doel dat van deze vereniging het meest benadert. Hierover beslist de Algemene Vergadering.

Artikel 20
De vigerende wetgeving op de vzw’s is van toepassing op al wat door deze statuten niet wordt geregeld .

Wat de interne werking van de vereniging betreft, stelt het bestuur een reglement van inwendige orde op waarvan de inhoud niet strijdig mag zijn met hetgeen in deze statuten is bepaald .